O.) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of the Content of Education.

O.) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of the Content of Education.

DOWNLOAD

World history

01.08.2017

“World History” – an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author. Kolyada IA)

“World History” textbook for 9th grade (author Kolyada IA)

The electronic version of the textbook “World History” for secondary schools for 9th grade (author Kolyada IA) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Education.

DOWNLOAD

World history

01.08.2017

“Algebra” – an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)

“Algebra” textbook for 9th grade (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)

The electronic version of the textbook “Algebra” for secondary schools for 9th grade (authors Merzlyak AG, Polonsky VB buy a compare essay now, Yakir MS) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Education.

DOWNLOAD

Algebra

01.08.2017

“Algebra” – an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools (author Tarasenkova NA, Bogatyreva IM, Kolomiets OM, Serdyuk ZO)

“Algebra” textbook for 9th grade (author Tarasenkova NA, Bogatyreva IM, Kolomiets OM, Serdyuk ZO)

The electronic version of the textbook “Algebra” for secondary schools for 9th grade (authors Tarasenkova NA, Bogatyreva IM, Kolomiets OM, Serdyuk ZO) can be downloaded from the website of the Institute of modernization of educational content.

DOWNLOAD

Algebra

01.08.2017

“Chemistry” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Popel PP, Kryklya LS)
“Integrated course” Literature (Moldovan and foreign) “textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (Fetescu LI, Kyosya VV)
“Moldovan language” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Fetescu LI, Chios VV)
“Chemistry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Popel PP, Kryklya LS)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Ershova AP, Goloborodko VV, Kryzhanovsky OF, Ershov SV)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“Algebra” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polyansky PB)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Biology” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Sobol VI)
“Informatics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Rivkind J. Ya., Lysenko TI, Chernikova LA, Shakotko VV)
“Physics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Sirotyuk VD)
“Algebra” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Easter OS)
“Russian language for secondary schools with instruction in Russian” textbook for 9th grade (author Bykova KI, Davydyuk LV, Rachko OF)
“Fundamentals of Health” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Taglina OV)
“Informatics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Bondarenko OO, Lastovetsky VV, Pylypchuk OP, Shestopalov EA)
“Chemistry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Grigorovich OV)
“Physics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Baryahtar VG, Dovgy SO, Bozhinova F. Ya., Kiryukhina OO)
“Biology” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Zadorozhny KM)

“Integrated course” Literature (Russian and foreign) “- an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Simakova LA, Snegireva VV)

“Integrated course” Literature (Russian and foreign) “textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Simakova LA, Snegireva VV)

The electronic version of the textbook “Integrated course” Literature “(Russian and foreign)” for students of 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Simakova LA, Snegireva VV) can be downloaded from the website of the Institute of modernization of educational content.

DOWNLOAD

Textbooks in Russian

31.07.2017

“Integrated course” Literature (Russian and foreign) “- an online version of the textbook for students of 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polulyakh NS, Nadozirna TV)

“Integrated course” Literature (Russian and foreign) “textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polulyakh NS, Nadozirna TV)

The electronic version of the textbook “Integrated course” Literature (Russian and foreign) “for students of 9th grade secondary schools with instruction in Russian (author Polulyakh NS, Nadozirna TV) can be downloaded from the website of the Institute for Modernization of Education.

DOWNLOAD

Textbooks in Russian

31.07.2017

“Foreign Literature” textbook for 9th grade (author Kovbasenko YI, Kovbasenko LV)
“Informatics” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Rivkind J. Ya., Lysenko TI, Chernikova LA, Shakotko VV)
“Algebra” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Physics” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Baryahtar VG, Dovgy SO, Bozhinova F. Ya., Kiryukhina OO)
“Algebra” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“Geography” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Boyko VM, Ditchuk IL, Grinyuk TA, Smal IV, Kharenko IM)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Geography” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Boyko VM, Ditchuk IL, Grinyuk TA, Smal IV, Kharenko IM)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Bevz GP, Bevz VG, Vladimirova NG)
“History of Ukraine” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Algebra” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Bevz GP, Bevz VG)
“Fundamentals of Health” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Bekh ID, Vorontsova TV, Ponomarenko VS, Strashko SV)
“Chemistry” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Popel PP, Kryklya LS)
“Integrated course” Literature (Romanian and foreign) “textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Govornyan LS, Kolesnikova DO)
“Romanian language for secondary schools with in-depth study of philology” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Govornian LS, Popa MK, Burla OK)
“Romanian language” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (author Govornian LS, Popa MK, Burla OK)
“Ukrainian language” textbook for 9th grade secondary schools with in-depth study of the Ukrainian language with instruction in Romanian (Babych ND, Guyvanyuk IS)
“Ukrainian language” textbook for 9th grade secondary schools with Romanian language of instruction (Babych ND, Guyvanyuk IS)

“Geography” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Boyko VM, Ditchuk IL, Grinyuk TA, Smal IV, Kharenko IM)
“World History” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“History of Ukraine” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Physics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Baryahtar VG, Dovgy SO, Bozhinova F. Ya., Kiryukhina OO)
“Informatics” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Rivkind J. Ya., Lysenko TI, Chernikova LA, Shakotko VV)
“Fundamentals of Health” textbook for 9th grade secondary schools with Hungarian language of instruction (author Bekh ID, Vorontsova TV, Ponomarenko VS, Strashko SV)
“Fundamentals of Law” textbook for 9th grade secondary schools with Hungarian language of instruction (author Narovlyansky OD)
“Chemistry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Popel PP, Kryklya LS)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“Integrated course” Literature “(Hungarian and foreign)” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Debreceni OO)
“Hungarian language” textbook for 9th grade secondary schools with instruction in Hungarian (author Brown EL, Zykan HI, Kovach-Burkush ES)
“Ukrainian language” textbook for 9th grade secondary schools with Hungarian language of instruction (author Gnatkovych TD, Lukach A. Yu., Borisova EE, Laver KM, Ringer KV)
“Fundamentals of Health” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Bekh ID, Vorontsova TV, Ponomarenko VS, Strashko SV)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“Integrated course” Literature “(Polish and foreign)” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Lebed RK)
“Polish language” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author Ivanova MS, Ivanova-Khmel TM)
“Geometry” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Merzlyak AG, Polonsky VB, Yakir MS)
“Ukrainian language” textbook for 9th grade secondary schools with Polish language of instruction (author N. Tushnitska, M. Pylyp)
“History of Ukraine” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Gisem OV, Martyniuk OO)
“Fundamentals of Health” textbook for 9th grade secondary schools with education in the Moldovan language (author Bekh ID, Vorontsova TV, Ponomarenko VS, Strashko SV)